The Yellow River Piano Concerto: I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen
黄河钢琴协奏曲:序曲 黄河船夫曲

歌手:殷承宗

所属专辑:CHU / LIU / SHENG / XU / YIN / SHI: Yellow River Piano Concerto (The) / Chinese Works for Piano Solo