Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya

歌手:Rajessh Iyer

所属专辑:Daridraya Dahana Stotram