Goldberg-Variationen, BWV 988: No. 1, Aria

歌手:Chih-Yu Chen

所属专辑:J.S.Bach: Goldberg-Variationen BWV988